KHURRAMOVICH, T. S. Problemy Dukhovnosti V Usloviyakh Sovremennoy Globalizatsii. International Journal of Human Computing Studies, v. 5, n. 3, p. 81-87, 14 Mar. 2023.