Khurramovich, Togaev Shavkat. 2023. “Problemy Dukhovnosti V Usloviyakh Sovremennoy Globalizatsii”. International Journal of Human Computing Studies 5 (3), 81-87. https://journals.researchparks.org/index.php/IJHCS/article/view/4119.