Main Article Content

Abstract

 This booklet provides information about the town of Shursuv, one of the first industrial centers of Fergana region, its geographical location, climate, nature, minerals, industries, agriculture, population and economic development of the region

Keywords

geographical location climate nature hills minerals inland waters industrial enterprises population foreign investment economic development

Article Details

How to Cite
Zhobborov Azam Mashrabovich, Tojiboeva Mahliyo Azamzhon kizi, & Karimov Shoulug Zokirjon ugli. (2021). Shursuv and Shursuv Industrial Zone. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 104-106. https://doi.org/10.31149/ijot.v3i3.1406

References

  1. Asanov G., Nabixonov M., Safarov I. Ekonomicheskaya i sotsialnaya geografiya Uzbekistana. Tashkent Teacher 1994.
  2. Baratov P. Physical geography of Uzbekistan. Tashkent Teacher 1996.
  3. Babushkin L. N., Kogay N. A. Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Uzbekskoy SSR. Tashkent. Tash GU 1964.
  4. Musaev P. G., Musaev J. P. Ekonomicheskaya i sotsialnaya geografiya Uzbekistana. Tashkent. Shark. 2019.
  5. Soliev A.S. Osnovy nauchniy issledovanie. Tashkent. University 2003.