Main Article Content

Abstract

 This article analyzes the changes in the world education system, the national education system, the interrelationship of education with innovation, development, the genesis of the concept of innovation and its current state. method, such as the social mechanism of innovation development

Keywords

education system Innovation phenomenon scientific and technical social development

Article Details

How to Cite
Nosir Juraboev. (2021). GENESIS OF THE CONCEPT OF INNOVATION AND ITS ANALYSIS. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 257-260. https://doi.org/10.31149/ijot.v3i3.1493

References

  1. Bozarov D. Synergetic paradigm. –T .: Tafakkur, 2010.-P.79.
  2. Muhamedova Z. Philosophy ofeducation.T.: TashMI, 2004. –P.14-15.
  3. Zinchenko V.P. Iskusstvenny intellekt i paradoksy psychologii // Priroda. 2002 №2. - P. 68.
  4. Sazonov B. Institut obrazovaniya: smena vex // Innovatsionnoe dvijenie v shkolnom obrazovanii. - M .: 1997. - P.84.
  5. Qanoatova F. Mesto system narodnogo obrazovaniya v povishenie intellektualnoy aktivnosti uchashcheysya molodezhi. Avtoref. diss .k.f.n .- T .: Pednauk, 1997. - P.13
  6. Radugin A.A., Radugin K.A. Introduction to management: sotsiologiya organizatsiy upravleniya. - Voronezh, 1995. - P.82-83.
  7. Bestujev-Lada I.V. «Algorithm» sotsialnogo novovvedeniya // Sotsiologicheskie issledovaniya. 1991. №9. - P.78.
  8. Angelovski K. Teacher and innovation. - M .: Nauka, 1991. - P. 37-43.
  9. New pedagogical technologies. Team of authors. / Karimov X edition-T .: TDTI 2.2002. –B 35