Main Article Content

Abstract

This article emphasizes that the preparation of preschool children for visual activities from an early age serves to direct their interests and aspirations in the right direction

Keywords

Visual activity aesthetic worldview ideological beliefs abilities creative imagination artistic taste aesthetic feeling emotional-aesthetic relationship analysis synthesis repetition concretization

Article Details

How to Cite
Shavkatovna, M. K. (2021). Teaching Visual Arts to Preschool Children. International Journal on Orange Technologies, 3(11), 33-35. https://doi.org/10.31149/ijot.v3i11.2379

References

  1. 1. Raxmonqulova Z. A., Fayzullayeva M., Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirish (ilk, kichik, o‘rta guruhlar uchun). T.: 2015.
  2. 2. Amirova. G.A., va boshq. Maktabgacha ta’lim muassasalarida applikatsiya mashg‘ulotlari. T.: 2014.
  3. 3. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. V.I.Loginova, P.G.Samorukovalar tahriri ostida. T.: O‘qituvchi. 1991.
  4. 4. Ishmuxamedov R.J., YUldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.T. “Nihol” nashriyoti, 2013, 2016.
  5. 5. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari T.: 2006.
  6. 6. M.Nurmatova, Sh.Xasanova. Rasm-buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga oʼrgatish metodikasi. “Choʼlpon” T.: 2010 y.