Main Article Content

Abstract

This article discusses the role of information technology in the formation of the worldview of young people and its growing importance in today's era of technical and technological development. In addition, the extent to which information and information technologies affect the morale of young people and whether it occurs on a positive or negative basis. Our article on these effects is based on examples.

Keywords

spiritual outlook of young people information and information technologies the sphere of negative influence the effect of positive influence, factors

Article Details

How to Cite
Turdiqul qizi, A. F. (2022). The Role of Information Technologies in the Formation of the Spiritual World View of Youth. International Journal on Orange Technologies, 4(6), 54-56. Retrieved from https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/3145

References

  1. 1. Рахманов Б.Б.. Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Cамарқанд – 2017
  2. 2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b.
  3. 3. Mirziyoyev Sh.M. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. –T: “O’zbekiston” NMIU, 2018.-88 b.
  4. 4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. –T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 104Karimov I.A. O`zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura, 1-jild – T.: “O`zbekiston”,1996 y.
  5. 5. Karimov I.A. O`zbekiston XX1 asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari – T.: “O`zbekiston”, 1997 y.
  6. 6. Karimov I.A. Ma`naviy yuksalish yo`lida – T.: “O`zbekiston”, 1998 y.
  7. 7. Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin, «Tafakkur» jurnali bosh muharriri savollariga javoblar 1998 yil, 2-son
  8. 8. Karimov I. A. Olloh qalbimizda, yuragimizda – T.: “O`zbekiston”, 1999 y.
  9. 9. Karimov I.A. Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir: «Fidokor» gazetasi muxbiri savollariga javoblar Toshkent, “O`zbekiston” nashriyoti, 2000 yil.