Motivation of Phraseological Units Related to French and Uzbek Traditions

Main Article Content

Djalilova Dilfuza Bahodirovna.

Abstract

This article is devoted to phraseology, section of linguistics which examines the motivation of phraseological units representing the customs and traditions of the French and Uzbek peoples

Article Details

How to Cite
Djalilova Dilfuza Bahodirovna. (2023). Motivation of Phraseological Units Related to French and Uzbek Traditions. International Journal on Orange Technologies, 5(5), 207-209. Retrieved from https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/4375
Section
Articles

References

1. Азизова Ф.С. Олий таълим муассасаларига инглиз тили фразеологизмларини ўргатишнинг лингвомаданий хусусиятлари. —Т, 2019.– Б.23.
2. Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. – Самарқанд: СамДУ, 2013.– 166 б.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Т.:Ўқитувчи, 1978. – 407 б.
4. Ширинова Р.Х. Олам миллий манзарасининг бадиий таржимада қайта яратилиши.Дисс..ФФД.-Т.:2017.-Б.16-27
5. Шоабдураҳмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиев А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили, 1-қисм. – Т.: Ўқитувчи, 1980. – 467 б.
6. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш., Маънолар махзани. – Т.: Ўзбекистон миллий давлат энциклопедияси, 2001. – 448 б.
7. Қурбонова.Г,С Француз ва ўзбек тилларида ономастик компонентли фразеологизмларнинг миллий-лисоний хусусиятлари. –Т, 2019 –Б. 18