Main Article Content

Abstract

This article summarizes the scientific and pedagogical basis for improving the pedagogical system in the development of physical endurance qualities in student youth.

Keywords

Student special movement pedagogical quality endurance physical fitness youth

Article Details

How to Cite
Khudoiberganov Javlonbek Soatboy oglu. (2022). Scientific Pedagogical Basis Of Improving The Pedagogical System In Developing The Quality Of Physical Endurance At Students. International Journal of Human Computing Studies, 4(6), 16-19. Retrieved from https://journals.researchparks.org/index.php/IJHCS/article/view/3207

References

  1. 1. Xamrakulov R.A. Sovershenstvovaniye voyenno-prikladnoy fizicheskoy podgotovki selskoy doprizyvnoy molodyoji: Avtoref.dis kand.ped.nauk. Tashkent 2005.
  2. 2. Xamrakulov R.A. Puti sovershenstvovaniya fizicheskogo vospitaniya studencheskoy molodeji // Fergana State University scientific journal. 2001. № 1
  3. 3. Fizkulturno-ozdorovitelnaya rabota v shkole. Posobie dlya uchitelya. Pod red. prof. Shlemen A.M. M .: “Prosveshchyeniye” 1988.
  4. 4. Abdullayev A., Rasulov R., Khasanov A., Extracurricular activities in physical education in general secondary and vocational education. T .: 2009-y. 25. Bajukov S.M. Zodorovye detey - obshchaya zabota. - M .: Fizkultura i sport, 1987.
  5. 5. Organization of scientific and creative activity of students: problems and solutions. Collection of articles. Republican scientific-practical conference. Sharia of "Fergana" 2010.
  6. 6. Yunusova Yu.M. Theory and methods of physical culture. Tashkent. 2007. 311 p.
  7. 7. Yunusov T.T., Yunusova Yu.M., Kudratov R.K. Alpomish and Barchinoy special tests are a guarantee of health. Methodical manual on special tests for determining the level of health and physical fitness of the population of Uzbekistan. T., 2004.
  8. 8. Yashin V.V. Professionalno-prikladnaya fizicheskaya podgotovka v vuzax MVD SSSR: Avtoref.dis… kand.ped.nauk. - M. 1991 - 24 p.