THE CURRENT SITUATION AND ANALYSIS OF LENDING TO SMALL BUSINESS ENTITIES

  • J. E. Makhmudov Head of the Department of Business Management, Kattakurgon branch of Samarkand State University
Keywords: small business, innovation, traditional economy, digital technologies, new economy, digitization, ecosystem.

Abstract

The purpose of this study is to explore the methods of small business entities to develop small businesses through the use of digital technologies. In this, it was highlighted that the development of lending to small business entities is of great importance, as well as suggestions and recommendations were developed regarding the use of digital technologies in lending to small business entities and their analysis.

References

1. S.S Gulyamov Blockchain technologies in the digital economy: Study guide / 2021, p. 126
2. V.V Akberdina (2018). Transformation of promyshlennogo komplexa Rossi v usloviyakh sifrovizatsii ekonomiki. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 19(3), 82-99. https://doi.org/10.29141/2073-1019- 2018-19-3-8.
3. G.N Andreeva / Razvitie sifrovoy ekonomiki v Rossii kak klyuchevoy faktor ekonomicheskogo rosta i povysheniya kachestva jizni naseleniya: monografiya / G.N Andreeva [i dr.]. – Nizhny Novgorod: Professionalnaya nauka, 2018. – 131 p
4. N.G Muminov, G.M Zakhirova The role of public procurement in the digitalization of the economy and adoption of e-commerce. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics Vol. 13, No. 2, 2020. R.30-39. DOI: 10.18721/JE.13203
5. Busigin AV Predprinematelstvo, elementary course. M.: NIRP. 1992, p. 17.
6. I.Y Umarov, M. Yusupova. Features of digital innovation management in business. In World science: problems and innovations collection of articles of the XX-XI International Scientific and Practical Conference: at (Vol. 4)
7. J.XKambarov,N.J Makhmudova Zadachi upravleniya riskami na predpriyatii // Jurnal nauchnyx publikatsiy aspirantov i doktorantov, 2016. No. 5. S. 88-89 p.
8. Epifanova, T.V Osnovnye pologeniya analysis i otsenki finansovoy ustoychivosti organizational malogo i srednego biznesa v staticike / TV Epifanova // Finansovye issledovaniya. – 2012. No. 4 (37). - S. 72-78.
Published
2023-04-07
How to Cite
J. E. Makhmudov. (2023). THE CURRENT SITUATION AND ANALYSIS OF LENDING TO SMALL BUSINESS ENTITIES . International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 5(4), 61-68. Retrieved from https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/4279