Language Features of the Epic "BULBUL VA GUL"(Nightingale and Flower)

Main Article Content

Surayya Shodiyeva Salahiddin kizi

Abstract

In this article the linguistic features of the epic "Bulbul va Gul" (Nightingale and Flower) written by Salahiddin Salahi, who lived in the 18th century, are discussed, in particular, the image tools used in the work, monologue, dialogue, proverb, antonym, synonym, repetition, and the language of the author and character. This shows the poet's ability to use the lexical layers of the language. In addition, with the help of this article, we can get information about the state of the literary language of the 18th century.

Article Details

How to Cite
[1]
kizi, S.S.S. 2022. Language Features of the Epic "BULBUL VA GUL"(Nightingale and Flower). International Journal on Integrated Education. 5, 9 (Sep. 2022), 26-33.
Section
Articles

References

1. Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи (2-китоб). − Тошкент: Ўқитувчи, 1964. 384-б.
2. Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – 262 б.
3. Бобоев Тухта. Адабиётшунослик асослари — Тошкент: Узбекистон, 2002. -560 б.
4. Валихўжаев Б. Ўзбек классик адабиётида эпик поезиянинг тараққиёти тарихидан. Филол.фан. д-ри … дис-яси. –Самарқанд: 1967. 1-қисм. 310-б.
5. Муҳаммад Носир. Насаф ва Кеш алломалари (IХ-ХХ асрлар). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2006. 128-б.
6. Orzibekov R. O‘zbek adabiyoti tarixi. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. Тошкент: 2006. 272-b.
7. Равшанов П. Қарши тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. 647-б.
8. Равшанов П. Қашқадарё тарихи. – Тошкент: Фан, 1995. 784-б.
9. Салоҳий. Гул ва Булбул тасвири. ЎзФАШБ, тошбосма инв 577.
10. Ўзбек адабиёти хрестоматияси (ХV−ХIХ асрлар). – Тошкент: Фан, 1945. 524-б.
11. Ўзбек адабиёти. 4 томлик. III том. – Тошкент: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. 800-б.
12. Ўзбек классик адабиёти асарлари учун қисқача луғат. – Тошкент: Фан, 1953. 454-б.
13. Форсча – ўзбекча ўқув луғати. 2-нашри. ― Тошкент: Ўқитувчи, 1983. 232-б. Эркинов С. Лутфий - Тошкент, 1965, -128-б.