Main Article Content

Abstract

The article describes the formation of environmental competence among elementary school students, the formation of environmental legal literacy among elementary school students in interactive ways, the process of developing personal legal literacy qualities, the formation of environmental legal literacy in the classroom and extracurricular environmental activities.

Keywords

environmental education project education place in education in the classroom and outside the school

Article Details

How to Cite
[1]
Panjiyevna, K.K. and Nilufar, A. 2022. Methods of Forming the Environmental Communicative and Legal Literacy of Primary Class Students. International Journal on Integrated Education. 5, 11 (Nov. 2022), 201-203.

References

  1. 1. Avezov Sh. Oʻquvchi shaxsida ekologik madaniyatni tarkib toptirish haqidagi masalaga doir / Oʻquvchi shaxsining axloqiy xislatlari-ni shakllantirish: Ilmiy ishlar toʻplami. - Toshkent, 1991. -B. 62-67.
  2. 2. Исақулова Н.Ж. Экологик тарбияга оид тушунчаларни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. // Узлуксиз таълим тизимида инновацион педагогик технологиялар. Мақолалар тўплами. – Т.: «Extremum press», 2010. -40-б.
  3. 3. Исмоилов А., Ахадов Р. Экологик таълим-тарбия. – Т.: «Ўқитувчи», 1997. -18-б.
  4. 4. Нишонбоева М.Г. Биология дарсларида экологик тарбия. - Т.: «Ўқитувчи», 1992. -4-б.
  5. 5. Норбўтаев Х.Б., Шойқулова Н. Фанлараро экологик тарбия. – Т.: «Дизайн-Пресс», 2012. -40-б.
  6. 6. Раҳматуллаева М. Синф ва мактабдан ташқари вақтларда ўқувчиларда табиат эстетикасига қизиқишни шакллантириш. / Пед. фан. дисс. автореф. – Т., 2005. -20-б.
  7. 7. Xolmoʻminova O.J. Oʻquvchilarga ekologik-huquqiy tarbiya berish texnologiyasi.Uslubiy qoʻllanma.-Toshkent: “Lesson press” nashr.,2020.B.134.
  8. 8. Kuchkinov A.Yu. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarini tabiatni eʼzozlash ruhida tarbiyalash. Oʻqituvchilar uchun metodik qoʻllanma – T.:, “Fan va texnologiya”, 2012, 88 bet.
  9. 9. Aliqulova M. Ekologik taʼlim jarayonini takomillashtirishda ijtimoiy pedagogika fanining imkoniyatlari // Xalq taʼlimi. – Toshkent. -2015. -2-son. – B. 69 – 73.
  10. 10. Xolmo’minova O.J. O’quvchilarga ekologik-huquqiy tarbiya berish texnologiyasi.Uslubiy qo’llanma.-Toshkent:«Lesson press»nashr., 2020.B.134.