Main Article Content

Abstract

This article discusses the environmental literacy of elementary school students and its place in society, focusing on the environment in elementary education. In addition, it provides areas where the acquisition of knowledge in this field is carried out.

Keywords

environmental education behavior education environmental educationnational strategy of environmental education place in education

Article Details

How to Cite
[1]
Yuldashovich, K.A. and Eshmamatovna, M.D. 2022. Socio-Pedagogical Foundations of Improving the Environmental Education Readiness of Elementary School Students and Their Place in Education. International Journal on Integrated Education. 5, 11 (Nov. 2022), 216-220.

References

  1. 1. Kuchkinov A.Yu. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarini tabiatni eʻzozlash ruhida tarbiyalash. Oʻqituvchilar uchun metodik qoʻllanma – T.:, “Fan va texnologiya”, 2012, 88 bet.
  2. 2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha boʻlgan davrda Oʻzbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PF-5863-son farmoni Toshkent, 2019-yil 30-oktyabrgʻ.
  3. 3. Kuchkinov A.Yu. Technology of uʻbringing school ʻuʻils to ʻreserve and resʻect nature // ACADEMICIA: An International Multidisciʻlinary Research Journal. – Vol. 10, Issue 11, November 2020 (IF: SJIF 2020 = 7.13).
  4. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.//Xalq so‘zi. 2020 yil 25 yanvar. № 19 (7521). 1-2 betlar.
  5. 5. Раҳматуллаева М. Синф ва мактабдан ташқари вақтларда ўқувчиларда табиат эстетикасига қизиқишни шакллантириш. / Пед. фан. дисс. автореф. – Т., 2005. -20-б.
  6. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning «Yashil o‘sish va global maqsadlar uchun hamkorlik-2030» (P4G) ikkinchi xalqaro sammitidagi nutqi.
  7. 7. Avezov Sh. Oʻquvchi shaxsida ekologik madaniyatni tarkib toptirish haqidagi masalaga doir / Oʻquvchi shaxsining axloqiy xislatlari-ni shakllantirish: Ilmiy ishlar toʻplami. - Toshkent, 1991. -B. 62-67.
  8. 8. Raven J. Компетентность в современном обществе: Выявление, развитие и реализация [Текст]: пер. с англ. / Джон Равен - М.: Когито-центр, 2002.
  9. 9. Kuchkinov A.Yu. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarini tabiatni eʻzozlash ruhida tarbiyalash. Oʻqituvchilar uchun metodik qoʻllanma – T.:, “Fan va texnologiya”, 2012, 88 bet.