Educational Content Based on Competency Approach in Primary Class Education Lessons

Main Article Content

Dilova Nargiza Gaybullayevna
Hakimova Nargiza Supkhanovna

Abstract

the article describes the competence approach in education, its importance and relevance, the uniqueness of the educational process based on the competence approach in primary grades. In the content of education science, scientific-theoretical considerations about the importance of language knowledge, in-depth study of folklore, formation of necessary life skills in students, and formation of social-legal competences in their minds from the early school age are highlighted.

Article Details

How to Cite
[1]
Gaybullayevna, D.N. and Supkhanovna, H.N. 2022. Educational Content Based on Competency Approach in Primary Class Education Lessons. International Journal on Integrated Education. 5, 11 (Nov. 2022), 315-319.
Section
Articles

References

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 2021.
2. President Shavkat Mirziyoyev's speech at the ceremony dedicated to the 26th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Tashkent: Uzbekistan, 2016.
4. Resolution No. 187 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 04.06.2017 “On approval of state educational standards of general secondary and secondary special, vocational education”.
5. Hakimova N.S. Boshlang‘ich sinf tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlash /“Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etishda ta’lim sifatini boshqarish muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Quqon, 2022.
6. Hakimova N.S. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda sharq allomalari asarlaridan foydalanish ahamiyati /«Zamonaviy uzluksiz ta’limni raqamlashtirish: pedagogika sohasida zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon 2022.
7. Xoliqov L. YANGI O ‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA MILLATLARARO TOTUVLIK MUHITINI MUSTAHKAMLASH ZARURATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 9.
8. Xoliqov L. O ‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO MUNOSABATLARNI YUKSALTIRISH BORASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR RIVOJI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022.
9. Xoliqov L. The reforms and achievements in the field of interethnic harmony in Uzbekistan within the framework of the strategy of actions //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021.
10. Xoliqov L. Hamjihatlik va totuvlik fazilatlarini shakllantirishda oilaning roli //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021.
11. Xoliqov L. Behbudiyning mlliy ma'naviyatimizni yuksaltirishda tutgan o'rni //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021.
12. Xoliqov L. O'zbekistonda yoshlar migratsiyasi va bu boradagi islohotlar //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.