Main Article Content

Abstract

In this article, the topic of interdisciplinary communication integration is researched in the era of highly accelerated scientific development. Also, the integrated improved mechanisms of the modern educational process are studied in the article. It has been analyzed that this is an unrepeatable stage for modern higher and general secondary education.

Keywords

globalization information integration student subject knowledge communication

Article Details

How to Cite
[1]
Gadoymurodovna, S.Z. 2023. Mechanisms for Improving the Integration of Higher Education and General Secondary Education. International Journal on Integrated Education. 6, 1 (Jan. 2023), 56-59.

References

 1. 1. Kukushin B.C, Boldyreva-Varaksina A.V. Pedagogika nachalnogo obrazovaniya. – Moscow: IKS «MarT»; Rostov n/D: Izdatelskiy sentr «MarT», 2005.
 2. 2. Osnovniye idei I.G.Pestalossi. http://uchitel76.ru/osnovnye-idei-i-g-pestalocci/.
 3. 3. Mavlonova R.A. Boshlang’ich ta’limning integrasiyalashgan pedagogikasi. Metodik qo’llanma. – T.: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat universiteti, 2005. http:// library.ziyonet.uz/ru/book/33810
 4. 4. Filosofskiy ensiklopedicheskiy slovar / Gl. redaksiya: L.F. Ilichev, P.N. Fedoseyev, M.S. Kovalev, V.G. Panov - M.: Sov. Ensiklopediya, 1983. - 840 p.
 5. 5. Pachina N.N. Integratsiya pedagogiki i psixologii v obrazovatelnom protsesse universiteta: dissertatsiya … kandidata pedagogicheskix nauk / N.N. Pachina. Yeles, 2006. 254 p.
 6. 6. Fominыx Yu.V. Integrativnыy podxod k formirovaniyu mirovozzreniya shkolnikov / Yu.V. Fominыx // Pedagogika. 1994.№ 4. -p. 26–80. -p. 33.
 7. 7. Fedores G.F. Problema integratsii v teorii i praktike obucheniya: (Predposыlki. Opit): uchebnoye posobiye k speskursu /G.F.Fedores; nauch. red. Z.I. Vasileva. Leningrad: Izd-vo Leningr. gos. ped. in-ta im. A.I. Gersena, 1989. 93 p.
 8. 8. Fedotova L.D. Teoreticheskiye osnovы integrirovannogo soderjaniya nachalnogo professionalnogo obrazovaniya: avtoreferat dissertatsii … doktora pedagogicheskix nauk / L.D. Fedotova. Moskva, 1993. 56 p. -p. 8-9.
 9. 9. Filosofskiy slovar / pod red. I.T.Frolova, 6-ye izd. – Moskva: Politizdat, 1991. 559 p.
 10. 10. Xalikov A.A. Oliy ta’lim muassasalarida bo’lajak o’qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish: ped. fan. dokt... diss. –T.,2016. –p.72.
 11. 11. Xaliullin I.A. Integrativnыy urok proizvodstvennogo obucheniya / I. A. Xaliullin. Kazan: Shkola, 1997. 92 p.