Main Article Content

Abstract

This article highlighted the effective results of the use of secondary waste products as raw materials in the production of building materials.

Keywords

Construction industry project oil building materials ecology economic development

Article Details

How to Cite
[1]
Karimova, M. and Yo`ldashevaM. 2023. Types of Industrial Waste and Methods of Their Processing. International Journal on Integrated Education. 6, 1 (Jan. 2023), 121-122.

References

  1. 1. S.M.Turobjonov, M.M.Niyazova, T.T.Tursunov, X.L.PulatovSANOAT CHIQINDILARINI REKUPERATSIYA QILISH TEXNOLOGIYASI (0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi tomonidan oliy o'quv yurtlarining
  2. 2. Atrof-muhit muhofazasi, Ekologiya va tabiiy resurslardan foydalanish yo nalishlari bo yicha tahsil olayotgan bakalavr va magistrlar uchun darslik sifatida tavsiya etilgan) 0 ZBEKIST0N FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATINASHRIYOTI TOSHKENT - 2011
  3. 3. S.M.Turobjonov, M.M.Niyazova, T.T.Tursunov, X.L.Pulatov SANOAT CHIQINDILARINI REKUPERATSIYA QILISH TEXNOLOGIYASI 0 ZBEKIST0N FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATINASHRIYOTI TOSHKENT – 2011
  4. 4. www.standart.uz
  5. 5. Umarovna, H. M. (2021). The vermiculite lightweight concretes and prospects for their use in energy-efficient buildings. Asian Journal Of Multidimensional Research
  6. 6. Qurilish materiallariva buyumlari. N.A. Samig`ov Toshkent-2013
  7. 7. Karimova, M. I. Q., & Mahmudov, N. O. (2021). THЕ IMPORTANCЕ OF ЕLЕMЕNTS OF RЕSIDЕNTIAL BUILDINGS BASЕD ON UZBЕK TRADITIONS. Scientific progress