General and Theories of Criminal Procedure

  • Buronov Shahboz Ruzikul o‘g‘li Student of the Law Faculty of Samarkand State University
Keywords: theory, repression, proof, investigator, prosecutor, investigative judge, collegiate court

Abstract

This article proposes theoretical aspects and practical solutions to emerging problematic issues based on the criminal process of Ukraine, the construction of theoretical approaches based on Anglo-Saxon law, which is important for optimizing the criminal process of the Republic of Uzbekistan.

References

1. Constitution.garant.ru. (1864) Ustav ugolovnogo sudoproizvodstva [1864 Charter of criminal proceedings]. [Online] Available from: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/.
2. Antsiferov, KD (1879) Obvinitel'noe nachalo i angliyskiy protsess [The indictment and the English procedure]. Yuridicheskiy vestnik . 3. p. 432.
3. Viktorskiy, SI (1997) Russkiy ugolovnyy protsess: uchebnik [Russian criminal procedure: textbook]. Moscow: Gorodets.
4. Deryuzhinskiy, VF (1895) Habeys Corpus Akt i ego priostanovka v angliyskom prave [Habeys Corpus Act and Suspension in English Law]. Yuriev: [sn].
5. Foynitskiy, I.Ya. (1996) Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva: uchebnik [The course of criminal proceedings: textbook]. Vol. 1. St. Petersburg: Nauka.
6. Al'pert, SA & Stremovskiy, VA (1957) Vozbuzhdenie ugolovnogo dela organami militsii [Initiation of a criminal case by the police]. Kharkiv: Kharkiv Law Institute.
7. Bazhanov, MI (1983) Izmenenie obvineniya v sudebnykh stadiyakh sovetskogo ugolovnogo protsessa: uchebnik. Sovetskiy ugolovnyy protsess [Change of charges in the judicial stages of the Soviet criminal procedure: textbook. Soviet criminal procedure]. Kyiv: Vishcha shkola.
8. Belozerov, Yu.N., Chugunov, V.E. & Chuvilev, A.A. (1972) Doznanie v organakh militsii i ego problemy [Inquiry in the police and its problems]. Moscow: Yurid. lit.
9. Vyshinskiy, A.Ya. (1946) Teoriya sudebnykh dokazatel'stv v sovetskom prave [The theory of forensic evidence in Soviet law]. Moscow: Gosyuriz-dat.
10. Grodzinskiy, MM (1954) State prosecutor in a Soviet court]. Moscow: Gosyurizdat.
11. Gorskiy, GF, Kokarev, LD & El'kind, PS (1978) Problemy dokazatel'stv v sovetskom ugolovnom protsesse [Problems of evidence in the Soviet criminal procedure]. Voronezh: Voronezh State University.
12. Larin, AM (1986) Rassledovanie po ugolovnomu delu: protsessual'nye funktsii [Criminal investigation: procedural functions]. Moscow: Yurid. lit.
13. Strogovich, MS (1958) Kurs sovetskogo ugolovnogo protsessa [The course of the Soviet criminal procedure]. Moscow: Yurizdat NKYu SSSR.
14. Zhogin, N.V. (ed.) (1973) Teoriya dokazatel'stv v sovetskom ugolovnom protsesse [The theory of evidence in the Soviet criminal procedure]. Moscow: Yurid. lit.
15. Tyrichev, IV (1983) Printsipy sovetskogo ugolovnogo protsessa [The principles of the Soviet criminal procedure]. Moscow: Yurid. lit.
16. UN. (1948) All rights reserved . [Online] Available from: http s://www.u n .org /ru /documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
17. Office of the Prosecutor General . [Online] Available from: https: //www.gp.go v.ua/ua/in d HYPERLINK "http://www.gp.gov.ua/ua/index.html" ex.html . (In Ukrainian).
18. Wikipedia. (2020) Trekhgrannik Frene [Frenet trihedron]. [Online] Available from: https://ru.wikipedia.org/wiki/Trekhgrannik_Frene.
Published
2024-02-06
How to Cite
[1]
o‘g‘li, B.S.R. 2024. General and Theories of Criminal Procedure. International Journal on Integrated Education. 7, 2 (Feb. 2024), 7-14.